Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków to złożony proces, który wymaga starannego planowania, wykonania i nadzoru. Oczyszczalnia musi być zaprojektowana tak, aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia ze ścieków przemysłowych, spełniając przy tym rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Etapy budowy przemysłowej oczyszczalni ścieków:

 1. Faza planowania:
  • Analiza ścieków: Określenie rodzaju i stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych jest kluczowe dla doboru odpowiednich metod oczyszczania.
  • Dobór technologii: Na podstawie analizy ścieków dobiera się odpowiednie technologie oczyszczania, takie jak oczyszczanie mechaniczne, biologiczne, chemiczne lub ich kombinacje.
  • Projekt techniczny: Opracowanie szczegółowego projektu technicznego oczyszczalni, uwzględniającego schematy technologiczne, dobór urządzeń i materiałów budowlanych.
  • Uzyskanie pozwoleń: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień z organami nadzoru budowlanego i ochrony środowiska.
 2. Faza realizacji:
  • Przygotowanie terenu: Prace ziemne i przygotowanie terenu pod budowę oczyszczalni.
  • Budowa obiektów: Budowa obiektów technologicznych, zbiorników, instalacji rurowych i elektrycznych.
  • Montaż urządzeń: Montaż urządzeń do oczyszczania ścieków, przykładowo dyfuzorów napowietrzających dyskowych lub rurowych, systemów sterowania i automatyki.
 3. Faza rozruchu i odbioru:
  • Uruchomienie oczyszczalni: Stopniowe uruchamianie poszczególnych etapów oczyszczania i monitorowanie ich pracy.
  • Badania i pomiary: Przeprowadzanie badań i pomiarów parametrów oczyszczonych ścieków w celu potwierdzenia ich zgodności z normami.
  • Odbiór oczyszczalni: Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej opinii organów nadzoru.

Dodatkowe aspekty:

 • Dobór technologii musi uwzględniać specyfikę ścieków przemysłowych danej branży.
 • Ważne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, takiej jak dostęp do mediów (woda, energia) i systemów transportu ścieków.
 • Należy stosować nowoczesne technologie i urządzenia, aby zapewnić wysoką wydajność oczyszczania i niskie koszty eksploatacji.
 • Istotne jest wdrożenie systemu monitoringu i nadzoru pracy oczyszczalni.
 • Należy pamiętać o regularnej konserwacji i serwisowaniu urządzeń.

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków to inwestycja, która przynosi wiele korzyści, m.in.:

 • Ochrona środowiska naturalnego: Oczyszczone ścieki nie stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych i gruntowych.
 • Spełnienie norm prawnych: Przedsiębiorstwo stosuje się do obowiązujących norm ochrony środowiska.
 • Poprawa wizerunku firmy: Działalność proekologiczna pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
 • Oszczędności kosztów: Oczyszczanie ścieków we własnej oczyszczalni może być tańsze niż odprowadzanie ich do komunalnej oczyszczalni.

Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia. Warto zlecić jej wykonanie firmie specjalizującej się w budowie tego typu obiektów. Stagum-Eko realizuje kompleksową budowę przemysłowych oczyszczalni ścieków – od projektu po wykonanie i uruchomienie oczyszczalni.